Službeno glasilo 2018/02

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika
Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini
Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika
Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
Prethodna suglasnost na Uredbu o koeficijentima složenosti poslova djelatnika Dječjeg vrtića Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora obrtu Adžaga gradnja, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Udruzi Veličanka, Velika
Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika
Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Velika i njihovih zamjenika
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi Svijet pokreta, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Matici umirovljenika Općine Velika, Velika
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika na korištenje udrugama
Plan javne nabave 2018.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)