Službeno glasilo 01/2021

  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika
2. Odluka o pročišćenom tekstu Statuta Općine Velika
3. Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika
5. Odluka o snivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Velika
6. Odluka o izmjeni Odluke o grobljima
7. Odluka o komunalnim djelatnostima
8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
9. Program razvoja gospodarstva Općine Velika za 2021. godinu
10. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Velika za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini
11. Zaključak o prijenosu vlasništva Tekiji d.o.o.
12. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika
13. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Velika
14. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika,  KLASA: 021-02/20-06/4, URBROJ: 2177/08-01-20-5 od 20. kolovoza 2020. godine
  AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Plan prijma u službu Općine Velika za 2021. godinu
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)