Javni natječaj za prijem u radni odnos – odgojitelj/odgojiteljica

NATJEČAJ – Za prijem za radno mjesto – ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

1 izvršitelj/izvršiteljica
– Puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika/zaposlenice s bolovanja, a ne duže od 28.2.2021.
Uvjeti:
– VSS, odnosno završen sveučilišni ili specijalistički studiji (predškolskog odgoja i obrazovanja);
ili VŠS, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručniji studiji (predškolskog odgoja i obrazovanja);
ili SSS i 15 godina radnog staža u odgojno obrazovnim ustanovama.
– Položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće:
– punoljetnost
– državljanstvo RH
– radno iskustvo 12 mjeseci
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u Zavodu za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Velika na adresu:
Općina Velika
Zvonimirova 1A
34330 Velika
„Natječaj za prijem za radno mjesto – odgajatelj/odgajateljica“
Prijavi treba priložiti kratak životopis, presliku svjedodžbe ili potvrdu kao dokaz o obrazovanju, rodni list, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju i elektronički zapis odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidati koje se prijave na natječaj, mogu biti pozvani na razgovor. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana zatvaranja natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)