Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Autor: Općina Velika

        Na temelju odredbi članka 35. i  391.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,  141/06, 146/08, 38/09 i 153/09),

Odluke Općinskog vijeća Klasa:021-02/11-06/07, Urbroj:2177/08-01-11-5 od 23.09.2011. godine,

Odluke Općinskog vijeća Klasa:021-02/09-06/04, Urbroj:2177/08-01-09-5 od 18.12.2009. godine, Odluke Općinskog vijeća Klasa:021-02/10-06/03,  Urbroj:2177/08-01-10-7 od 06.09.2010. godine, Odluke Općinskog vijeća Klasa:021-02/12-01/05, Urbroj:2177/08-01-12-5 od 30.11.2012. godine i

Odluke Općinskog vijeća Klasa:021-02/14-06/02, Urbroj:2177/08-01-14-6 od 28.05.2014. godine,   

Općinsko vijeće Općine Velika raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Općine Velika i to:

 

k.o. Velika      - zk.ul.br. 373

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

 

Građevinsko zemljište mješovite

stambeno-poslovne namjene

 

 

742

Kuća i dvorište

429 m2

197.150,21

743/2

Dvorište

83 m2

6.640,00

729/2

Vrt

66 m2

4.620,00

730/2

Vrt

230 m2

14.950,00

 

UKUPNO

 

223.360,21

 

 

           

k.o. Stražeman            - zk.ul.br. 484

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

 

Građevinsko zemljište

stambene namjene

 

 

1168

Vinograd Građice

1260 m2

26.460,00

1185

Oranica selo Stražeman

371 m2

8.533,00

1186

Voćnjak selo Stražeman

1211 m2

24.220,00

 

 

Poljoprivredno zemljište

 

 

2042

Oranica Kesten

4291 m2

11.156,60

 

           

           

 

                        k.o. Stražeman            – z.k.ul.br. 493

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

2293

Oranica Labanovac

6.102

23.135,80

 

 

            Pravo natjecanja imaju sve fizičke i pravne osobe.

           

NAMJENA ZEMLJIŠTA:

 

            Navedena je u tablici za sve čestice.

 

PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 

-                 naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB

-                 dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne  cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR54 2386 0021 8475 0000 1   poziv na broj: HR68    7706-OIB

-                 plan ulaganja

-                 ponuđenu cijenu i uvjete plaćanja

-                 broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

 

DOSTAVA PONUDA I OSTALI UVJETI:

 

            Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od nadmetanja ili odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo kupnje ima drugi najpovoljniji natjecatelj.

Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.

Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i  sve druge  troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.

Nepotpune i nepravovremene ponude, te ponude bez dokaza o plaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

            Odabrani ponuditelj u obvezi je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku utvrđenom odlukom o odabiru.

Uplaćena jamčevina izabranog ponuditelja uračunava se u prodajnu cijenu.

            Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti općinskom načelniku na tel: (034) 233-033   od 8-15 sati.

Pismene ponude u zapečaćenim omotnicama potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Općine Velika na adresu:

OPĆINA VELIKA

34330 VELIKA, Trg bana J. Jelačića 34

sa naznakom:»Ponuda za kupnju nekretnine»

 

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

 

OPĆINA VELIKA

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi