Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Obavijest o podnesenim zahtjevima za darovanje nekretnina u vlasništvu RH na području Općine Velika

Autor: Općina Velika

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

 

Zagreb, 2. svibnja 2017 .

 

 

Poštovani,

 

Požeško-slavonska županija, Ured Župana, dostavila je u prilogu dopisa od 8. veljače

2017. godine, popis predmeta koji se vode u ovom Ministarstvu, a koji su od važnosti za

razvoj gospodarstva Požeško-slavonske županije. Nastavno na predmetni dopis, kao i na

sastanak predstavnika Ministarstva državne imovine i predstavnika Požeško-slavonske

županije održanog dana 3. i 4. travnja 2017 . godine o predmetima koji se vode po zahtjevima

općina i gradova Požeško-slavonske županije, očitujemo se kako slijedi:

 

Općina Velika

 

1. Klasa predmeta: 940-01/11-03/1933 KLASA AUDIO

 

Općina Velika je podnijela zahtjev za darovanje nekretnine označene kao k.č.br. 2291 k.o. Velika, što u naravi predstavlja skijašku stazu Nevoljaš-ski teren Duboka, radi revitalizacije terena.

Posljednji akt, zahtjev Općine Velika, od 16. veljače 2012. je dostavljen Ministarstvu zaštite okoliša, radi nadležnog postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, budući da je čestica položena u obuhvatu Parka prirode Papuk te da istom upravlja javna ustanova.

 

2. Klasa predmeta: 940-01/14-003/4259, KLASA DUUDI

Općina Velika je podnijela zahtjev za darovanje nekretnine označene kao k.č.br. 2291 k.o. Velika i k.č.br. 57 k.o. Radovanci, za potrebe odlagališta otpada.

 

Uvidom u zemljišnoknjižni izvadak i katastar vidljivo je da površina predmetne nekretnine iznosi 40286 rn2 te da je upisana kao pašnjak, slijedom čega se osnovano može očekivati da je u šumsko gospodarskoj osnovi, kao i u obuhvatu Parka prirode Papuk.

 

Ukoliko je predmetnoj nekretnini prostornim planom utvrđena namjena odlagališta otpada, potrebno je dostaviti potrebnu dokumentaciju, kako bi se nastavilo postupanje po zahtjevu.

 

3. Klasa predmeta: 940-06/16-10/493, KLASA DUUDI

Općina Velika je podnijela zahtjev za otkup, pravo korištenja, pravo građenja i sl. na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2371 u k.o. Velika.

U zemljišnoknjižnom izvatku predmetne nekretnine je upisana zabilježba spora te je zatraženo očitovanje ODO u Požegi. Isti se očitovao da se spor vodi pred Trgovačkim sudom u Slavonskom Brodu te da je predmet u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva, čije očitovanje o sporu još nije zaprimljeno.

 

Do okončanja navedenog sudskog postupka nije moguće raspolaganje s predmetnom nekretninom.

Državni tajnik

Tomislav Boban

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi