Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Autor: Općina Velika

Na temelju članka 9. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 3/17) i članka 2. Odluke o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 3/17.), Općinski načelnik Općine Velika, raspisuje 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

   

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema tabelarnom prikazu kako slijedi:

 

Red

Br.

Adresa

Namjena prostora

Položaj

nekretnine

m2

Rok

zakupa

Početna

mjesečna

zakupnina

 

Stanje prostora

1.

„Stadion“, Zvonimirova 1A, Velika

 

Ugostiteljska djelatnost

Stadion Velika, prostor u prizemlju, terasa – Zapad 2

200

do 5 godina

2.000,00 kn

Kafić - uređen sa opremom i inventarom,

Restoran – bez opreme i inventara,

Terasa – bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

2.

„Stadion“, Zvonimirova 1A, Velika

Teretana

Stadion Velika, prostor u prizemlju – Zapad 3

80

do 2 godine

1.200,00

Uređeni poslovni prostor,opremljen spravama za vježbanje, u posjedu zakupodavca

3.

„Stadion“, Zvonimirova 1A, Velika

Uslužne djelatnosti, osim ugostiteljstva

Stadion Velika, prostor u prizemlju – Zapad 1

 

27

do 5 godina

540,00 kn

Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

4.

„Laktofriz“ Trenkovo

Uslužne djelatnosti

Trenkovo,

prostor u prizemlju

20

do 5 godina

540,00

Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca

 UVJETI NATJEČAJA:  

1. Rok za dostavu pisanih ponuda je u roku 8 dana od dana objave u tisku do 15.00 sati.

2. Kontakt informacije za poslovne prostore u tabelarnom prikazu pod red. brojem od 1. do 4. (u daljnjem tekstu: poslovni prostori) na tel: 034/233-033.

3. Poslovni prostori  mogu se razgledati svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu na tel: 034/233-033.

4. Poslovni prostori daju se u zakup na period kako je naznačeno u tablici.

5. Početni iznos mjesečne zakupnine za svaki pojedini poslovni prostor naveden je u tabelarnom prikazu. Informacija o paušalnom dijelu režijskih troškova za svaki pojedinačni prostor može se dobiti u Općini  Velika.

6. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

7. Neće se razmatrati ponude:

a) fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Velika zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca;

 b) fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava;

c) pravnih osoba i obrta koje nisu solventne;

d) fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

8. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati.

9. Zakašnjele, neuredne ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnijete ponude se odbacuju.

 10. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:

10.1.  redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natječe,

10.2. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza: ime i prezime ponuditelja, prebivalište i OIB (za fizičke osobe-obrtnike), odnosno naziv društva, sjedište i OIB (za pravne osobe) i kontakt broj telefona i e-mail adrese;

10.3. presliku osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe-obrtnike, te izvornik ili presliku izvatka iz obrtnog registra (obrtnicu), ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran, za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu-obrtnika);

10.4.  original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci od datuma izdavanja iz kojega mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu),

10.5.  izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana, te potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Velika izdanu od Općine Velika, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;

10.6. dokaz o solventnosti za pravne osobe i fizičke osobe (obrtnici);

10.7.  pismo namjere banke koja će izdati bankovnu garanciju na ime garantnog pologa (u visini godišnje zakupnine);

10.8.  ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za pojedini poslovni prostor;

10.9.  izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo (status) branitelja i dokaz da nije korisnik braniteljske mirovine (ponuđač ili član obitelji)

10.11.  izjavu natjecatelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup

10.12. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.

10.13. izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 - podaci o solventnosti, ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja (samo za pravne osobe);

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

- najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

11. Ponuda na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA- NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu Općina Velika, Trg bana J. Jelačića 34, Velika ili osobno na istoj adresi, najkasnije osmog dna od dana objave natječaja u javnom tisku, do 15.00 h.

12. Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda  objavit će se na web stranici Općine Velika.

13. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo) sukladno pozitivnim propisima.

14. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju ponuditelji iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva ako je već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarila to pravo. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se prema sljedećem redoslijedu:

- članovi obitelji smrtno stradalog HRV branitelja Domovinskog rata

- članovi obitelji zatočenog ili nestalog branitelja

- HRVI

- dragovoljac

- ostali hrvatski branitelji koji su u obrani proveli najmanje 12 mjeseci.

Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

15. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana kad je pismeno pozvan na zaključenje ugovora.

16. Ugovor o zakupu sklapa se sukladno članku 33. Odluke na 12 mjeseci prema poticajnim mjerama za poduzetništvo, a nakon isteka 12 mjeseci plaća se po cijeni postignutoj na javnom natječaju.

17. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu predati neopozivu garanciju poslovne banke u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine važeću za razdoblje od godine dana, s obvezom produžavanja prije njezinog isteka, za svaku slijedeću godinu dok ugovor o zakupu traje ili donijeti dokaz o uplati iznosa u visini 12 mjesečnih zakupnina;.

18. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.

19. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedene objekte dati u podzakup.

20. Poslovni prostori, predaju se zakupniku u viđenom stanju koje se utvrđuje ugovorom.

21. Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana primopredaje prostora.

22. Općina Velika zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom natječajnom postupku ne prihvati niti jednu ponudu.                                                                                      

                                                                                             OPĆINA VELIKA

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi