Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Odluka o naknadi za korištenje objekata u vlasništvu Općine Velika za vrijeme trajanja izborne kampanje

Autor: Općina Velika

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA

Trg bana Jelačića 34, p.p. 27, 34330 Velika

Tel: 034-233-033, 233-720, Fax: 034-313-033

e-mail: opcina-velika@po.t-com.hr

 

KLASA:013-03/17-01/06

URBROJ:2177/08-02-17-1                           

Velika, 25. travnja 2017.

 

 

Općinski načelnik Općine Velika temeljem članka 48. Statuta Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 04/09, 2/13, 6/13, 3/17)  d o n o s i

 

O D L U K U

o naknadi za korištenje objekata u vlasništvu Općine Velika

za vrijeme trajanja izborne kampanje

 

 

I.

            Ovom Odlukom se određuje naknada u iznosu od 50,00 kn za korištenje objekata koji su u vlasništvu Općine Velika u trajanju 120 minuta, od strane političkih stranaka odnosno kandidacijskih lista grupa birača, u svrhu izborne promidžbe i izborne kampanje, u prvom (21.05.2017.) te drugom (04.06.2017.) izbornom krugu.

            Objektima u vlasništvu Općine Velika smatraju se svi objekti u kojima se Općina Velika vodi kao vlasnik u vlasničkom listu (društveni domovi, vijećnica Općine Velika i slično).

 

II.

            Zahtjev za korištenje objekata iz stavka I. podnosi se u tajništvu Općine Velika minimalno pet  dana prije korištenja prostora.

            Iznos od 50,00 kn uplaćuje se na žiro račun Općine Velika broj HR5423860021847500001 poziv na broj odobrenja 68 7722-OIB.

 

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se s početkom izborne kampanje do dana završetka iste, a objavit će se na internet stranici Općine Velika i oglasnoj ploči Općine Velika.

 

 

                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK:            

                                                                                   Vlado Boban, dipl. ing.

Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi