Trg bana Josipa Jelačića 34, 34 330 Velika

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za stručno osposbljavanje

Autor: Općina Velika

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA

Trg bana J. Jelačića 34, p.p. 27, 34330 Velika

OIB:30966980172, MB:2547562

Tel: 034-233-033, Fax: 034-313-033

e-mail: opcina-velika@po.t-com.hr

                                  

KLASA:112-03/17-01/01

URBROJ:2177/08-07-17-7

Velika, 27. ožujka 2017.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)  i članka 19. Pravilnika o uvjetima i načinu izbora  osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja  radnog odnosa u Upravnom odjelu Općine Velika, Klasa:022-05/15-01/11, Urbroj:2177/08-02-15-5 od 08. rujna 2015. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel Općine Velika, objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati za:

 

1. STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA ZA OPĆE POSLOVE

1.1. Matej Mršić

1.2. Lea Kao

 

II. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti u prostorijama Općine Velika, dana 04. travnja 2017. godine (utorak) u 9,00 sati radi pisanog testiranja.

 

III. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.  Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do termina navedenih pod točkom II. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje najduže 45 minuta. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Velika (www.opcina-velika.hr).

 

IV. S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju Povjerenstvo će provesti intervjue neposredno nakon pisanog testiranja.

 

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Velika.

 

     Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni.

               

Predsjednik Povjerenstva

Tomislav Galić, dipl. oec.

 
Arhiva vijesti
Pogledaj cijelu arhivu »
Razglednice
Linkovi