Datum objave: 30. svibnja 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Velika i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Velika
 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
 • Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Velika za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini

Preuzmi...

Datum objave: 20. ožujka 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2018. god.
 • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2018. godinu
 • Program razvoja gospodarstva Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje 2018-2020. godine
 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Velika za razdoblje 2018-2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Velika
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Velika
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranka u 2019. godini
 • Odluka o uporabi i zaštiti grba i zastave Općine Velika
 • Odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja u k.o. Stražeman k.č.br. 1232
 • Odluka o prodaji nekretnina putem javnog natječaja u k.o. Draga k.č.br. 855dio

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Preuzmi...

Datum objave: 11. siječnja 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
 • Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2019. godinu
 • Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava
 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2019. godinu
 • Odluku o korištenju godišnjeg odmora u 2019. godini za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika i Dječjeg vrtića «Velika»
 • Odluku o korištenju dopusta u 2019. g. za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika i Dječjeg vrtića «Velika»
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
 • I. Izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Preuzmi...

Datum objave: 30. siječnja 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Velika

Preuzmi...