Datum objave: 23. veljače 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika
Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini
Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika
Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika
Prethodna suglasnost na Uredbu o koeficijentima složenosti poslova djelatnika Dječjeg vrtića Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora obrtu Adžaga gradnja, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Udruzi Veličanka, Velika
Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Velika
Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Velika i njihovih zamjenika
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi Svijet pokreta, Velika
Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Matici umirovljenika Općine Velika, Velika
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika na korištenje udrugama
Plan javne nabave 2018.

Preuzmi...

Datum objave: 30. siječnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika
  • Odluka o mjerama za sprjeavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbaenog otpada na području Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2018. godinu
  • Plan prijma u službu Općine Velika za 2018. godinu
  • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih lankonožaca (arthropoda), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Velika

 Preuzmi..