Datum objave: 20. prosinca 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2016. godinu
 • Proračun Općine Velika za 2017. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Velika u 2016. g.
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika za 2017. - 2019. g.
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika za razdoblje 2016. - 2019. g.
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog stožera zaštite i spašavanja Općine Velika i Odluke o razrješenju i imenovanju člana Općinskog stožera zaštite i spašavanja Općine Velika
 • Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Velika za period od 2014. do 2020. godine
 • Strateški razvojni program Općine Velika za period od 2014. do 2016. godine
 • Odluka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Radovanci na k.č.br. 1222,276 i 1216 k.o. Radovanci
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 1333 z.k.ul.br. 1007, k.o. Velika
 • Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Požega“ (Projekt aglomeracije Požega)
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Velika
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
 • Prijedlog sudaca porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
 • Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Velika (Potpuni tekst)

Preuzmi...

Datum objave: 14. studenog 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o nerazvrstanim cestama
 • Registar nerazvrstanih cesta Draga
 • Registar nerazvrstanih cesta Radovanci
 • Registar nerazvrstanih cesta Stražeman
 • Registar nerazvrstanih cesta Trenkovo
 • Registar nerazvrstanih cesta Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Velika i njihovih zamjenika
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Velika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Velika
 • Poslovnik o radu Stožera Civilne zaštite Općine Velika
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izlučivanja i uništavanja arhivskoga gradiva u Općini Velika
 • Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Općine Velika i Općine Stolac
 • Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Preuzmi...

Datum objave: 4. listopada 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Velika
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Velika
 • Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika
 • Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Preuzmi...

Datum objave: 5. srpnja 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
 • Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016.
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2016. godini
 • Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Velika i Općine Stolac (BiH)

Preuzmi...

Datum objave: 6. lipnja 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika
 • Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika
 • Prijedlog sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog povjerenstva

Preuzmi...

Datum objave: 8. ožujka 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2015.
 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2015.
 • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Velika za 2015. godinu
 • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
 • Plan davanja koncesija za 2016. godinu
 • Zaključak o LED rasvjeti

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2016. godinu

Preuzmi...