Datum objave: 19. prosinca 2014. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2014. godinu Proračun Općine Velika za 2015. godinu
 • Zaključak o usvajanju Amandmana na III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika
 • Amandman na III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Velika Odluka u svezi uspostave reciklažnih dvorišta Odluka o otpisu vrijednosti investicije u tijeku
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske

Preuzmi...

Datum objave: 24. studenog 2014. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom
 • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Velika“
 • Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Velika
 • Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 5/2014.“
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija
 • Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika
 • Pravilnik o darivanju novorođene djece na području Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 25. rujna 2014. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja Općine Velika za 2014. godinu Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Velika
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
 • Odluka o osnivanju jasličke odgojne skupine u Dječjem vrtiću „Velika“

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika 4/14
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika 3/14

Preuzmi...

Datum objave: 3. srpnja 2014. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o stanju u Općini Velika Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
 • Velika za javnu raspravu
 • Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 28. svibnja 2014. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općine Velika za razdoblje 01.07. do 31.12.2013.
 • Izvješće o radu Općine Velika za razdoblje 01.07.2013. godine
 • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
 • Odluku o davanju na korištenje pokretnina i opreme provoditelju Programa „Pomoć u kući“ za područje Općine Velika
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 2293 

Preuzmi...

Datum objave: 25. ožujka 2014. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta
 • Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku
 • Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
 • Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Biškupcima k.o. Stražeman k.č.br. 1932
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Trnovcu k.o. Trenkovo k.č.br. 576
 • Plan davanja koncesija za 2014. godinu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta
 • poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 1/2014.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2/2014.“
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2014. godinu
 • Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH

Preuzmi...