Datum objave: 2. kolovoza 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika
  • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj
  • Suglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini

Preuzmi...