Datum objave: 30. prosinca 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
 • Odluka o povjeravanju poslova javne odvodnje

Preuzmi...

Datum objave: 13. prosinca 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju prijedloga Vansudske nagodbe između Požeško-slavonske županije i Općine Velika
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
 • Obrazloženje programa definiranih I. izmjenama Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30.
 • Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini -REBALANS
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini -REBALANS
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2013. godinu
 • Proračun Općine Velika za 2014. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Velika za 2014. godinu Obrazloženje Proračuna Općine Velika
 • Obrazloženje programa definiranih Proračunom Općine Velika za 2014. godinu Plan razvojnih programa za razdoblje 2014-2016. godine
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u športu u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2014. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Općini Velika za 2014.godinu
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. za područje općine Velika
 • Smjernice za organizaciju i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Velika u 2014. godini
 • Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Velika Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Zaključak o studentskim i učeničkim stipendijama 2013/14.
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 1/2013.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2/2013.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 3/2013.“

Preuzmi...

Datum objave: 21. studenog 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću Državnog ureda za reviziju
 • Odluka o diobi Tekije d.o.o.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju predstavnika Općine
 • Velika u Skupštinu Tekije d.o.o.
 • Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 • Odluka o usvajanju prijedloga Dodatka Vansudske nagodbe između Podravske banke d.d. i Općine Velika
 • Odluka o davanju suglasnosti na sudsku nagodbu između Osiguranja Helios d.d. i Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o imenovanju predstavnika Općine Velika u Skupštinu Tekije d.o.o.
 • Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

Preuzmi...

Datum objave: 30. listopada 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak Općinskog vijeća o Izvješću općinskog načelnika Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 1-6. mjeseca 2013.
 • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2013. godinu
 • Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Velika Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Velika Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Biškupcima Odluka o izmjeni Statuta Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 1/2013.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2/2013.“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 3/2013.“

Preuzmi...

Datum objave: 2. kolovoza 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Velikoj
 • Suglasnost na Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretnini

Preuzmi...

Datum objave: 12. lipnja 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
 • Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Velika održanim 19. svibnja 2013. godine
 • Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Odluka o izboru Odbora za financije
 • Odluka o izboru Povjerenstva za utvrđivanje naziva ulica, trgova i naselja
 • Odluka o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Velika“
 • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško- slavonske županije

OSTALO

 • Rezultat izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Velika
 • Rezultat izbora za općinskog načelnika Općine Velika
 • Odluka o konačnosti rezultata izbora za članice/članove Općinskog vijeća i za općinskog načelnika Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 8. travnja 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika za 2012. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
 • Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2012. godinu - izvršenje
 • Program javnih potreba u predškolstvu i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini Velika za 2012.godinu - izvršenje
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2012. godinu - izvršenje
 • Program javnih potreba u športu u Općini Velika za 2012. godinu - izvršenje
 • Program javnih potreba u turizmu 2012. godine - izvršenje
 • Zaključak o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
 • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Požeško-slavonske županije

OSTALO

 • Sporazum o promjeni granica Grada Požege i Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 28. veljače 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o izvješću općinskog načelnika
 • Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2012. do 31.12.2012. godine
 • Odluka o izmjeni Statuta Općine Velika
 • Odluka o promjeni granice Općine Velika i Grada Požege

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Plan prijama u službu Općine Velika za 2013. godinu

Preuzmi...

Datum objave: 18. siječnja 2013. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Zaključak o utvrđivanju granice Općine Velika u naselju Trenkovo za k.č.br. 1334 i 1335 k.o. Trenkovo
 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2013. godinu

Preuzmi...