P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti u prostorijama Općine Velika, dana 26. studenoga 2019. godine (utorak) u 8,00 sati radi pisanog testiranja.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika

- Viši referent za opće poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca
Uvjeti:
• Magistar pravne struke, stručni specijalist pravne struke, sveučilišni prvostupnik pravne struke ili stručni prvostupnik pravne struke
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na računalu
Pored navedenih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u skladu sa Zakonom.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (radno iskustvo, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, stručnoj spremi (preslika diplome)
• dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca o zaposlenju iz koje je vidljiva vrsta poslova koju je osoba obavljala i duljina trajanja radnog odnosa, preslika ugovora o radu i sl.)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz da kandidat poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
• izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08).

Natječaj vrijedi do: 18. studenog 2019. godine

Natječaj...

Izjava o nepostojanju zapreka...

Izjava o poznavanju rada na računalu...

Privola za obradu osobnih podataka...

Opis poslova...

 

Rješenje o imenovanju...


P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Pozivaju se kandidati na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) u prostorijama Općine Velika, dana 17. listopada 2019. godine (četvrtak) u 8,00 sati radi pisanog testiranja.

Poziv...


JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Velika

I. Opći uvjeti:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Posebni uvjeti:
– magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
– položen državni stručni ispit,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
– vozačka dozvola B-kategorije
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Sukladno članku 14. stavak 1. alineja 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom obrazovanju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu na temelju prijašnjih propisa.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.


Natječaj...

Izjava o nepostojanju zapreka...

Izjava o poznavanju rada na računalu...

Suglasnost za obradu podataka...

Obavijest uz natječaj...

Rješenje o prijemu referenta...


P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti u prostorijama Općine Velika, dana 11. lipnja 2019. godine (utorak) u 12,00 sati radi pisanog testiranja.

Poziv...


Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika

– referent za računovodstvene poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca
Uvjeti:
• SSS ekonomist
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na računalu

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca o zaposlenju iz koje je vidljiva vrsta poslova koju je osoba obavljala i duljina trajanja radnog odnosa, preslika ugovora o radu i sl.)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Naječaj vrijedi do: 3. lipnja 2019. godine

Natječaj...

Izjava o nepostojanju zapreka...

Izjava o poznavanju rada na računalu...

Privola za obradu osobnih podataka...

Opis poslova...

 

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika:

Građevinsko zemljište, k.o. Draga, zk.ul.br. 200

Kuća s dvorištem, 752 m2.

 

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
- preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osoba
- rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje za pravne osobe
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
- iznos ponuđene cijene i uvjete plaćanja
- broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je u najviše 6 (šest) obroka.
Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

Natječaj vrijedi do 10. travnja 2019. godine.

Natječaj...

Obrazac ponude...

 

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika:

Građevinsko zemljište mješovito stambeno-poslovne namjene, k.o. Velika, zk.ul.br. 373

Kuća s dvorištem, 429 m2,

Dvorište, 83 m2,

Vrt, 66 m2,

Vrt, 230m2.

Poljoprivredno zemljište, k.o Stražeman, zk.ul.br. 556

Pašnjak Dol, 6230 m2,

Livada Dol, 5056 m2,

Oranica Dol, 3450 m2.

Građevinsko zemljište stambene namjene k.o Stražeman, zk.ul.br. 484

Vinograd Građice, 1260 m2,

Oranica Građice, 3456 m2,

Oranica Kesten, 4291 m2.

Građevinsko zemljište k.o. Gornji Vrhovci, zk.ul.br. 164

Kuća i dvorište, 425 m2.

Poljoprivredno zemljište k.o.Stražeman, zk.ul.br. 493

Oranica Labanovac, 6102 m2.

Građevinsko zemljište k.o.Stražeman, zk.ul.br. 604

Nogometno igralište Kesten, 10526 m2.

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
- preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osoba
- rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje za pravne osobe
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
- iznos ponuđene cijene i uvjete plaćanja
- broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je u najviše 6 (šest) obroka.
Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

Natječaj...

Obrazac ponude...

 

 

Za akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se:

- stipendije u iznosu od 500,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju izvan županije prebivališta
- stipendije u iznosu od 200,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju u županiji prebivališta

Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno studenti prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno zadnje godine studija s prebivalištem na području Općine Velika najmanje tri godine.

Opširnije...

Obrazac prijave...

Izjava kandidata...

Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva...

Rok za podnošenje prijava je do 2. studenog 2018.

Za ravnatelja/ravnateljicu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na 4 godine.

Opširnije...

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine

Usluge 1. Jačanje kapaciteta zaposlenih, 2. Unapređenja usluga u okviru (redovnih i posebnih) programa, 3. Razvoj posebnih programa: Program podrške darovitoj djeci u okviru provedbe projekta "I poslijepodne u vrtiću!" (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: kodni broj UP.02.2.2.08.0018)

Opis usluge:
1. Jačanje kapaciteta zaposlenih:
• Edukacija na temu "Program podrške darovitoj djeci" – Edukacija u trajanju 3 dana, za djelatnike vrtića
• Literatura za polaznike edukacije "Program podrške darovitoj djeci" - Literatura za sudionike (komplet naslova) i radni materijali

2. Unapređenja usluga u okviru (redovnih i posebnih) programa:
• Provedba radionica „Kreativnog mišljenja“ (2 x 1 sat tjedno X 29 mjeseci, ) za djecu, korisnike usluga vrtića

3. Razvoj posebnih programa: Program podrške darovitoj djeci;
• Izrada Programa podrške darovitoj djeci

Procijenjeni iznos nabave: 149.439,00 kuna
Rok za provedbu usluge: 29 mjeseci, do ožujak/2021.

Opširnije...

Rok za dostavu ponuda je do: 17. rujna 2018. godine

 

Usluga provedbe projekta "I poslijepodne u vrtiću!" (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: kodni broj UP.02.2.2.08.0018)
Opis usluge:
a) Poslovi upravljanja i administrativnog vođenja projekta
• komuniciranje s posredničkim tijelima
• priprema Izvješća o napretku, Završnog izvješća,
• Priprema izmjena Ugovora,
• priprema i provedba Plana nabave,
• provođenje postupaka nabave
• organizacija i sudjelovanje na koordinacijskim sastancima,
• priprema i sudjelovanje u provedbi obveznih aktivnosti informiranja, vidljivosti i promocije projekta,
• provedba organizacije radionica i edukacija,
• komunikacija s partnerskim institucijama,
• praćenje zakonskih propisa vezanih uz projekt, te
• sve druge aktivnosti potrebne za urednu provedbu projekta).

Opširnije...